Vaste gezangen 351-400

Openingsvers
 
 
God, kom mij te hulp 351
Heerlijk is het te loven de Heer 252
Heer onze God, kom en zegen 353
Ik wacht de Heer 354
Onze hulp is de naam van de Heer 355
Acclamatie op voorbeden  
Heer onze Heer, wij bidden U 361
Heer onze Heer, wij bidden U 362
Heer ontferm U over ons 363
Litanie van alle heiligen  
Lofzang 371
Zingt van de Vader 381
God in den hoog' alleen zij eer 382
Ere wie ere toekomt 383
Gloria 384
Acclamatie
Gezegend zijt Gij omwille 391
Heer, U schenkt ons leven 392
Aan U zij alle eer en glorie 393
Geprezen zijt Gij 394
Uw Geest, God, geeft onze aarde 395
Gij zijt onze God 396
Dauwt, hemelen, van omhoog 397
Uit de diepte roepen wij U 398
0 Heer God, erbarmend genadig 399
Spreid uw dragende vleugels 400a
Wees aanwezig, Heer ontferm U 400b
koorzang 3

Afdrukken E-mail